Samtykke erklæring

Ved oprettelse af medlemskab giver kunden samtykke til, at Sundhedscenter Bornholm må håndtere og opbevare de nødvendige persondata i forbindelse med kundeforholdet. Læs mere herom i vores Persondata Politik og Cookie Politik.

 

Generelt om oprettelse af medlemskab

Personer over 14 år kan oprette medlemskab i Sundhedscenter Bornholm. Medlemskab udbydes også til børn under 14 år, men de har ikke adgang til voksenhold, og må kun træne i fitnesslokalet sammen med en forælder eller værge (over 18 år), der også er medlem.

Den til enhver tid gældende beskrivelse af medlemskaberne fremgår af hjemmesiden, herunder hvad de enkelte medlemskaber giver adgang til.

Oprettelse og fornyelse af et medlemskab foregår via webshoppen på hjemmesiden: www.sundhedscenterbornholm.dk. Ved oprettelse indkræves persondata, herunder adresse, e-mail, telefonnummer og fødselsdato. Ved PBS-oprettelse kræves ligeledes CPR-nummer og kontooplysninger.

Umyndige personer vil blive bedt om at angive en “anden betaler” ved oprettelse af PBS-medlemskab.

Ved køb af medlemskab accepteres de til enhver tid gældende medlemsbetingelser og ordensregler.

Ethvert medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Sundhedscenter Bornholm forlange at se legitimation.

For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares alle oplyste personoplysninger. Ændringer i persondata skal øjeblikkeligt meddeles til Sundhedscenter Bornholm.

Kontodata kan opdateres ved at kontakte Sundhedscenter Bornholm. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for, at kontodata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Sundhedscenter Bornholm uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

Medlemmet er til enhver tid selv ansvarlig for, at alle de angivne oplysninger er korrekte.

Vi minder desuden om, at der fra 25. maj 2018 er kommet nye regler for håndtering af Persondata. Læs mere om dine rettigheder under vores PERSONDATA POLITIK og COOKIE POLITIK på hjemmesiden.

 

Fortrydelsesret

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

 

Månedlige PBS-medlemskaber

PBS-medlemskaber opkræves månedligt forud via betalingsservice, og forsætter indtil medlemskabet opsiges af én af parterne (medlem eller center). Ønsker medlemmet at opsige et PBS-medlemskab skal dette ske via selvbetjening under medlems log in på hjemmesiden. Varslingsfristen er løbende måned plus en måned. Dog kan medlemskabet tidligst opsiges ved udløb af den angivne uopsigelighedsperiode. PBS-medlemskaber kan også berosættes. Læs mere herom under punktet berosættelse. Sundhedscenter Bornholm tillægger kr. 6 pr. PBS-opkrævning til dækning af de relaterede udgifter. Ubrugte medlemskaber kan ikke refunderes.

 

Medlemskab med engangsbetaling

Medlemskaber med engangsbetaling betales forud for hele perioden, og medlemskabet kan ikke opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Der tilbydes dog berosættelse af engangsbetalte medlemskaber. Læs mere herom under punktet berosættelse. Ubrugte medlemskaber kan ikke refunderes.

 

Berosættelse af medlemskab

Det er muligt at oprette en beroperiode, når der ønskes en pause fra træningen. Berosættelse kan ske via medlems log in op hjemmesiden, hvor der angives første og sidste dato i den ønskede beroperiode. Berosættelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Berosættelse koster kr. 75,- for hver beroperiode.

 

Umyndige personer

PBS-Medlemskab for umyndige personer kan kun oprettes, hvis en forælder eller myndig værge bliver angivet som ”anden betaler”. I dette tilfælde kræves gyldige personoplysninger på den anden betaler.

 

Holdreservationer

For at kunne deltage på holdtræning, skal der reserveres en holdplads via medlems log in på hjemmesiden. Der kan reserveres tider 14 dage frem. Sundhedscenter Bornholm kan dog ikke garantere ledige pladser på de skemalagte hold, da de fyldes op efter ”først til mølle” princippet. Ved deltagelse på tilmeldt holdplads, skal der fremmødes hos instruktøren med navns nævnelse senest 10 minutter før holdet starter, ellers betragtes det som udeblevet, hvormed holdpladsen overleveres til deltagere fra ventelisten samtidig med, at der afgives strafgebyr for manglende fremmøde. Afmelding af holdreservation skal ske senest 4 timer før holdet starter, ellers opkræves strafgebyr i henhold til gældende takster for manglende fremmøde: For PBS-medlemskaber opkræves et strafgebyr á kr. 50,- ved næste kontingentopkrævning. For kontante medlemskaber fratrækkes 1 dag i kontingentets varighed. Sundhedscenter Bornholm forbeholder sig ret til at ændre og/eller aflyse enkeltstående holdlektioner uden varsel, enten i forbindelse med sygdom eller ved for få tilmeldte – dog sker dette typisk senest 4 timer før holdstart og ved mindre end 10 tilmeldte deltagere. Sundhedscenter Bornholm har desuden ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

 

Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Sundhedscenter Bornholms personale, skal altid følges. Træning bør altid foregå under hensyntagen til andre i centret, og der forventes en venlig omgangstone med plads og rummelighed for alle. Udstyr skal anvendes efter forskrifterne og frie vægte må ikke slippes eller stødes ned i gulvet. Oprydning er påbudt og alt udstyr skal sættes på plads efter brug. Alle skal være påklædt i fornuftigt træningstøj og indendørs fodtøj. Hertil anbefales ligeledes rent håndklæde til aftørring af det anvendte udstyr. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop eller benytte udendørs fodtøj i centrene. Anvendelse af kalk, talkum og lignende produkter er heller ikke tilladt, da det sviner i centrene.

 

Adgangskontrol

Sundhedscenter Bornholm er udstyret med adgangskontrol og kameraovervågning. Uden for bemandingstiden er der kun adgang for medlemmer med et gyldigt medlemskab. Medlemmet skaffer sig adgang til centret ved hjælp af ID-nummer og pinkode, fingeraftryk eller chiparmbånd. Alle skal lukkes ind hver sig ved brug af egen personlige adgangsprofil. Det koster kr. 500,- at lukke andre ind via sin kode – også selv om de er medlemmer. Udlevering af sin personlige kode til andre betragtes som groft misbrug og anmeldes til politiet sideløbende med at der rejses erstatningskrav svarende til kr. 500,- pr. forseelse. Ved groft misbrug tvangsopsiges medlemskabet – læs mere under punktet ”udelukkelse af medlem”. Adgangsreglerne håndhæves gennem stikprøvekontrol i centrene samt ved gennemgang af videoovervågningen.

 

For sen betaling

Betales den løbende kontingent opkrævning ikke til den aftalte tid overgår medlemmet til rykkerproceduren. Rykker nr. 1 udsendes typisk omkring den 10. i måneden. Pris for Rykker nr. 1 er kr. 100,- og betalingsfristen er 10 dage. Gælden vil dog blive forsøgt opkrævet via PBS såfremt der ikke betales senest den 15. i samme måned. Rykker nr. 2 – inkassovarsel udsendes omkring den 10. i efterfølgende måned såfremt medlemmet hverken har betalt Rykker-1 via medlems log in eller PBS. Pris for Rykker-2 inkassovarsel er kr. 100,-. Betalingsfristen er 10 dage og der skal betales via medlems log in. Gælden vil dog blive forsøgt opkrævet via PBS såfremt betalingen ikke har fundet sted senest den 15. i samme måned. I forbindelse med Rykker-2-inkassovarsel tvangsopsiges medlemskabet i henhold til gældende varslingsfrist på løbende måned plus en måned. Samtidig lukkes medlemmets adgang til centrene med øjeblikkelig virkning. Inkasso via eksternt inkassoselskab iværksættes såfremt medlemmet ikke har betalt Rykker-2-inkassovarsel via medlems log in eller PBS senest den 10. i efterfølgende måned.

 

Udelukkelse af medlem

Sundhedscenter Bornholm kan afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af misbrug af inventar og træningsudstyr, brud på ordens- og adgangsregler, mistanke om dopingmisbrug og/eller positiv dopingprøve sker der ikke tilbagebetaling af medlemskab, og Sundhedscenter Bornholm forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser i henhold til den gældende bindingsperiode. Ved mistanke om dopingmisbrug og/eller positiv dopingprøve vil medlemmet blive udelukket fra træning i Sundhedscenter Bornholm i en periode på minimum 2 år. Nægter medlemmet at lade sig dopingteste, uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve. Læs mere under punktet ”Anti Doping Danmark”.

 

Anti Doping Danmark Samarbejde

Sundhedscenter Bornholm er medlem af Anti Doping Danmark, og dette indebærer, at du som medlem i Sundhedscenter Bornholm kan, blive udpeget til dopingkontrol af kontrollanter fra Anti Doping Danmark (ADD). Dette indebærer at du skal aflægge en urinprøve inden du forlader Sundhedscenter Bornholm. Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt. Undlader du at gennemføre kontrollen, eller testes du positiv, er sanktionen udelukkelse i mindst 2 år fra Sundhedscenter Bornholm samt alle andre centre, som har en samarbejdsaftale med ADD. Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret, indtil den udløber.

 

Værdigenstande / ansvar

Sundhedscenter Bornholm anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab under træningen. Skabene er dog kun til brug under dit ophold i centret, og eventuelle låste skabe efter centrets lukketid, oplåses og tømmes. Sundhedscenter Bornholm er ikke erstatningsansvarlig for tyveri eller tingskade. Ophold og benyttelse af faciliteter foregår på eget ansvar, og det enkelte medlem er selv erstatningsansvarlig i forbindelse med hærværk og anden forvoldt tingskade. Det anbefales desuden, at man ikke træner alene i centrene således, at der altid er nogen, der kan hjælpe såfremt noget skulle gå galt. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

 

Ændring af medlemsbetingelser

Sundhedscenter Bornholm kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 1 måned. Sundhedscenter Bornholm har dog ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglementet, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 1 uges varsel. Alle ændringer oplyses på hjemmesiden nyhedsbrev. Bemærk venligst, at det er medlemmernes eget ansvar at holde sig ajour med nyhedssiden.

 

Ændringer i priser

Eventuelle prisændringer meddeles på hjemmesidens nyhedsside senest 1 måned før ændringerne træder i kraft. Bemærk venligst, at det er medlemmernes eget ansvar at holde sig ajour med nyhedssiden.

 

Prissikring

Alle medlemskaber med løbende opkrævning via PBS og DIBS er sikrede mod prisstigninger. Så længe medlemskabet ikke opsiges vil et medlem ikke kunne udsættes for prisstigninger. Kun ved opsigelse og efterfølgende gentilmelding vil eventuelt nye priser være gældende. I tilfælde af ejerskifte kan prissikringen også bortfalde.

 

Samtykke til Databehandling

Ved indmeldelse giver medlemmet Sundhedscenter Bornholm samtykke til opbevaring af data. Sundhedscenter Bornholm har ved medlemmets indmeldelse, samtykke fra medlemmet om at opbevare deres personfølsomme informationer, såfremt medlemmet skulle blive inaktiv ved udmeldelse. Medlemmet kan til enhver tid, bede Sundhedscenter Bornholm om at slette alt deres data, ved skriftlig henvendelse (e-mail: info@sundhedscenterbornholm.dk).

 

RESUME AF VORES DATAPOLITIK & COOKIES

Læs vores komplette Persondata politik her | Læs vores komplette cookie politik her.

PERSONDATAPOLITIK

Når du opretter et medlemskab i Sundhedscenter Bornholm accepterer du, at Sundhedscenter bornholm indsamler og behandler oplysninger om dig. Hos Sundhedscenter bornholm indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab og for at levere vores ydelser til dig, som for eksempel ved tilkøb af personlig træning eller kostvejledning. Sundhedscenter Bornholm anvender ikke oplysningerne til andre formål.

OPBEVARINGSPERIODE

Sundhedscenter Bornholm opbevarer oplysningerne om dig i henhold til regnskabslovens praksis. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

DINE RETTIGHEDER

Når Sundhedscenter Bornholm registrerer oplysninger om dig, har du ret til, at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, gøre indsigelse mod at indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger finder sted samt få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet. Du har også ret til at klage til Datatilsynet over Sundhedscenter Bornholms behandling af dine oplysninger.

KONTAKT

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Sundhedscenter Bornholms behandling af dine oplysninger skal ske til Sundhedscenter Bornholm, Sdr. Hammer 39, 3730 Nexø, e-mail: info@sundhedscenterbornholm.dk

VIDEOOVERVÅGNINGSPOLITIK

Hos Sundhedscenter Bornholm har vi stor tillid til, at vores kunder er ærlige og følger vores husregler. Derfor anvender vi kun i meget begrænset omfang video som dokumentation – det værende i tilfælde af tyveri/overfald hos medlemmer og ansatte. Vi gemmer optagelserne i op til 4 uger efter optagelsesdato.

COOKIES

Når du bruger sundhedscenterbornholm.dk anvender Sundhedscenter Bornholm cookies til indsamling af oplysninger. En cookie er en lille datafil, som placeres på din computer, smartphone eller tablet med henblik på at registrere din adfærd.